Nowoczesne technologie w badaniu skuteczności kształcenia

Edukacja jest procesem obejmują…cym nauczanie, uczenie się i sprawdzanie poziomu zdobytej wiedzy. Użycie technologii w tym procesie może mieć znaczny wpływ zarówno na metody stosowane przez nauczyciela, jak i wyniki ucznia, dzięki systematycznie zwiększanej efektywności i dywersyfikacji metod nauczania.

System pilotów do odpowiedzi Turning Technologies, podnosi efektywność nauczania poprzez: błyskawiczne sprawdzenie zdobytej przez uczniów wiedzy, uzyskanie przez nich szybkich postępów w nauce oraz zauważalnie większą aktywność klasy.

Piloty do odpowiedzi umożliwiają w bardzo prosty i szybki sposób spraw-dzenie wiedzy całej klasy. Nauczyciel zadaje pytanie, a uczeń udziela odpowiedzi poprzez naciśnięcie przycisku na pilocie ResponseCard. Następnie rezultat całej klasy zostaje wyświetlony na wykresie i zapisany w programie Flow. Ponadto każdy pilot ResponseCard ma własny unikalny identyfikator, który jest przypisany do danego ucznia. Dzięki tym funkcjom nauczyciel może w każdej chwili porównywać wszystkie zapisane odpowiedzi oraz wygenerować różnego rodzaju raporty związane z osiągnięciami uczniów.

Cyfrowe zbieranie danych, możliwe dzięki zastosowaniu pilotów do odpowiedzi, dostarcza narzędzi do śledzenia efektywności programu nauczania i wyników do ewaluacji.

Zaangażowanie uczniów uzupełnione błyskawicznymi wynikami z systemu odpowiedzi Turning Technologies wspomaga zapamiętywanie poprawnych i poprawianie błędnych odpowiedzi. Pomagają w tym takie metody jak:

  • Pytania na rozgrzewkę – łatwe pytania wprowadzające w temat
  • Pytania przed i po omówieniu tematu – umożliwiają sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów danej klasy na temat, który właśnie będzie omawiany. Pozwala to na dostosowanie omawianego materiału do potrzeb uczniów, a następnie sprawdzenie czy temat został zrozumiany
  • Pytania bez jednoznacznej odpowiedzi – zadanie pytania, na które nie ma jednej prawidłowiej odpowiedzi pozwala sprawdzić jakie znaczenia są dla uczniów bardziej powszechne
  • Pytania pobudzające do dyskusji – zadając kontrowersyjne czy podchwytliwe pytania można zaangażować uczniów do dyskusji
  • Punktowanie aktywności na lekcji – można oceniać aktywność na lekcjach i szybkość odpowiadania uczniów.

Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez Turning Technologies można w pro-sty sposób uzyskiwać informacje na temat uczniów i ich osiągnięć, zarówno w danym momencie jak i w dłuższym okresie czasu. Sprawia to, że wykorzystanie pilotów do odpowiedzi ResponseCard w połączeniu z intuicyjnym oprogramowaniem Flow (oprogramowanie, które pozwala na wykorzystanie dowolnych materiałów i gotowych pytań oraz zadawanie pytań na „gorąco” w trakcie lekcji) daje nauczy-cielowi niesamowicie skuteczne narzędzie do angażowania i oceniania, które pozwala mu osiągnąć znacznie lepsze wyniki nauczania.

Wyniki badań po zastosowaniu pilotów