Leasing też dla szkół!

Leasing to świetny sposób na pozyskanie środków na zakup sprzętu IT do szkół, w tym tablic interaktywnych. Mało kto z niego korzysta, bo mało kto wie, że można.

Leasing komunalny (lub dla jednostek samorządu terytorialnego) to dobry sposób na finansowanie sprzętu w nowoczesnej szkole. Ta forma jest dostępna już dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i zyskuje na popularności. Kilka lat temu samorządy ogłaszały zaledwie ok. 100 przetargów rocznie dotyczących finansowania poprzez leasing. Teraz liczba ta wzrosła do kilkuset, choć wciąż to relatywnie mało.

Usługa leasingu komunalnego (lub dla jednostek samorządu terytorialnego) adresowana jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, a więc gmin, powiatów i województw. To sposób na finansowanie inwestycji samorządowych, które mają na celu zaspokajanie, szeroko pojętych zbiorowych potrzeb danej wspólnoty. Oferują go banki i duże firmy leasingowe, a finansowanie obejmuje praktycznie wszystkie rodzaje inwestycji.

Jedną z firm oferujących leasing dla szkół jest Europejski Fundusz Leasingowy. – W umowie firma leasingowa zobowiązuje się nabyć sprzęt od wyznaczonego dostawcy np. dystrybutora tablic interaktywnych i oddać szkole do używania. Szkoła zobowiązuje się natomiast zapłacić firmie leasingowej uzgodnione czynsze wynagrodzenia przez określony w umowie okres. Sfinansowanie inwestycji gminnych leasingiem umożliwia rozpoczęcie korzystania z przedmiotu zamówienia bez konieczności wydatkowania całej kwoty. Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane leasingiem IT mogą korzystać z obu form leasingu: operacyjnego bądź finansowego – tłumaczy Magdalena Lasoń, doradca finansowy w Europejskim Funduszu Leasingowym.

Niewielki wkład własny

Finansowanie inwestycji za pomocą tego instrumentu umożliwia pokrycie nawet 100% kosztów przedsięwzięcia. Zwykle wymagany jest wkład własny na poziomie 20%. Jest to znacząca zaleta, ponieważ pozyskiwanie środków z innych źródeł np. funduszy, banków czy programów pomocowych wiąże się zawsze z wymogiem udziału własnego nawet do 50% inwestycji, na co szkoły często nie mogą sobie pozwolić. Warto też zaznaczyć, że w przypadku leasingu operacyjnego finansowana inwestycja jest traktowana jako zobowiązanie pozabilansowe, a co za tym idzie, nie podwyższa ogólnego poziomu zobowiązań ujętego w bilansie jednostki samorządu. Może to mieć znaczenie przy poszukiwaniu źródeł finansowania dla kolejnych inwestycji. Nie bez znaczenia jest także to, że leasing umożliwia samorządom pozyskanie pieniędzy na inwestycje dofinansowywane z programów unijnych. Raty oraz opłata wstępna są bowiem tzw. kosztem kwalifikowanym.

Szybka procedura

Procedura w przypadku szkół jest praktycznie taka sama, jak w przypadku udzielenia zamówienia publicznego. Najpierw szkoła musi uzyskać zgodę organu prowadzącego na otwarcie postępowania o udzielenie zamówienia (powiat lub gmina), a następnie ogłosić postępowanie, udostępnić dokumenty dotyczące zdolności kredytowej, zebrać oferty i wybrać tą najkorzystniejszą. Potem pozostaje jedynie podpisać umowę z wybranym leasingodawcą oraz udostępnić pomieszczenia do instalacji zamówionego sprzętu. Przy kwocie leasingu 8 tys. zł, udziale własnym na poziomie 20%, czynsz przy 24 miesiącach to 335 zł, a przy 36 miesiącach to 240 zł. To na tyle nieduże obciążenie, że wiele szkół jest w stanie temu sprostać, co czyni leasing dobrym instrumentem w procesie unowocześniania placówek oświatowych.

Korzyści z leasingu:

 • niewielkie zaangażowanie kapitału własnego
 • korzystanie z przedmiotu zamówienia po uiszczeniu wpłaty początkowej
 • natychmiastowy dostęp do nowoczesnych technologii
 • sprzęt i oprogramowanie najlepszych producentów
 • struktura transakcji dopasowana do potrzeb
 • zobowiązania leasingowe nie ograniczają możliwości zaciągnięcia kredytu,
 • elastyczność w ustalaniu rat leasingowych
 • proste zabezpieczenia
 • łatwe i przyjazne procedury
 • szybka ścieżka decyzyjna
 • możliwość rozłożenia inwestycji na kilka okresów budżetowych

Proces zamówienia na leasing dla szkół

 1. zgoda organu prowadzącego (burmistrz, wójt, prezydent) na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
 2. Ogłoszenie przez dyrektora szkoły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 3. Udostępnienie wymaganych dokumentów finansowych celem określenia zdolności kredytowej
 4. Przygotowanie i złożenie ofert
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty
 6. Podpisanie przez Szkołę umowy leasingowej.
 7. Instalacja i przekazanie przedmiotu zamówienia.

Dokumenty jednostki budżetowej wymagane do zwarcia umowy leasingu:

 1. statut jednostki budżetowej i uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
 2. uchwała w sprawie uchwalenia budżetu (gwarantująca środki na zakup w drodze leasingu) lub plan finansowy jednostki budżetowej
 3. rachunek zysków i strat oraz bilans za miniony rok
 4. uproszczona informacja finansowa za rok bieżący
 5. NIP
 6. REGON
 7. ksero dowodu osobistego osoby podpisującej umowę
 8. uchwała w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków kierownikowi/ dyrektorowi jednostki budżetowej lub pełnomocnictwo
 9. kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej (pieczęć Skarbnika lub osoby upoważnionej)

Propozycja leasingu operacyjnego, przykładowe ceny brutto; stałe raty oraz ubezpieczenie majątkowe przez cały okres finansowania:

przedmiot leasingu pracownia komputerowa
okres leasingu 24 miesiące
wartość przedmiotu zamówienia 8000 PLN
wpłata początkowa 20% 1600 PLN

Propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. i jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Przedstawione warunki mają charakter wstępny i mogą podlegać dalszym negocjacjom. Ostateczne warunki zależą od oceny sytuacji finansowo-prawnej Leasingobiorcy oraz zaproponowanej struktury zabezpieczeń i zostaną uregulowane w umowie leasingu.

Propozycja leasingu operacyjnego, przykładowe ceny brutto; stałe raty oraz ubezpieczenie majątkowe przez cały okres finansowania:

przedmiot leasingu pracownia komputerowa
okres leasingu 36 miesięcy
wartość przedmiotu zamówienia 8000 PLN
wpłata początkowa 20% 1600 PLN
czynsze leasingowe 1-23 240,15 PLN
wykupu przedmiotu leasingu 1% 80,00 PLN

Propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. i jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Przedstawione warunki mają charakter wstępny i mogą podlegać dalszym negocjacjom. Ostateczne warunki zależą od oceny sytuacji finansowo-prawnej Leasingobiorcy oraz zaproponowanej struktury zabezpieczeń i zostaną uregulowane w umowie leasingu.

*Żródło: Europejski Fundusz Leasingowy